Naran Owner Location Budget Date Status
Rehabilitasaun Edifisiu no Areadores Administrasaun Munisípiu Aileu KONTRATU BA OBRAS PÚBLIKAS PDIM 2022 Administrasaun Munisípiu Aileu (AMA) $87,575.56 [10/28/2022 - N/A ] FINISH

© 2023 Administration Municipality of Aileu