Naran Owner Location Budget Date Status
Rehabilitasaun Edifisiu no Areadores Administrasaun Munisípiu Aileu KONTRATU BA OBRAS PÚBLIKAS PDIM 2022 Administrasaun Munisípiu Aileu (AMA) $87,575.56 [10/28/2022 - N/A ] ACTIVE

© 2020 Administration Municipality of Aileu