Formasaun no Treinamento PORTAL MUNICIPAL Aileu TOT (training of trainer) Formador sira husi MAE no UNDP. Formasaun no Treinamento ne hetan Partisipa husi Adjunto Secretario Município Aileu, Administrador Postu haat(4), Chefe do Suku Sira, Pontu Fokal sira kada Diresaun iha Município Aileu no mos Pontu Fokal Portal Municipal Aileu nian.

Day One (Municipal Portal training data   Catalogue/Manager)

Day two (Municipal Portal training on CMS content)

#MAE

#UNDP

#Portal Municipal Aileu

© 2024 Administrasaun Munisípiu Aileu