Vizaun

Sai Administrasaun Municipal ne’ebe sei halao kna’ar no responsabilidade hodi servi komunidade iha Municipiu ida ne’e ho imparsial, ekselente, profisional, efisiente no efikaz hodi emproa ba moris diak tantu spiritual,fisika no material

 

Missaun

  • Sei Dezenvolve Kapital sosial iha Municipiu ida ne’e liu husi esforsu maximu ho envolve komunidade nia partisipasaun iha prosesu desenvolvimentu tomak atu promove moris ba povu tomak iha Aileu.
  • Sei Desenvolve no aplika sistema edukasaun no saude ne’ebe diak, eficiente, efikas, ekselensia, efetivu hodi hakbi’it povu Aileu iha aspektu kapasidae, abilidade, fisika, esperitua no mentalidade de saude ne’ebe diak hodi hamutuk hametin unidade nasional;
  • Sei dezenvolve no melhora programas infraestruturas bazikas iha rai ida ne’e ho kualidade hodi tulun komunidade bele hetan asesu komunikasaun, informasaun no ligasaun ne’ebe digno no integru hodi emproa ba futuru ne’ebe prosperu no kmanek
  • Estabelese, Desenvolve no melhora sistema ekonomia ida ne’ebe iha kualidade aas hodi hatan ba necessidades bazikas no sekundarias hodi hasae povo nia ekonomia ba Mediu altu
  • Sei dezenvolve no halo re-estrurasaun ba sistema komunikasaun ne’ebe efisiente no efikas atu nune’e komunidade bele hetan mensajein dezenvolvimentu ho fasil, lais, loos, efisiente, efikas, real no implementavel ba sira nai moris diak tantu;
  • Sei Hari’i, dezenvolve no promove estrutura administrasaun Municipal ida ne’ebe kondiz ho kondisaun real iha Aileu hodi halo prestasaun servisu ida ne’ebe ekselensia, dignu no integru.
  • Sei dezenvolve no eleva kapasidade institusional Administrasaun Municipal ida ne’ebe apropriadu hodi halo atendimentu publiku ne’ebe ekselensia no integradu.